LOGOS YOUTH CONTACT

                                                               Youth Pastor                                                                

Mark Chiu

markchiu10@gmail.com

(312)998-0668

                         Andrei Buzdugan                                 andreibuzdugan2015@gmail.com                 (773)510-8879

                        Nathan Scurtu                                            Scurtu2992@gmail.com                        (312)515-3360

Andrew Sinitean

Marius Scurtu